رایگان
ثبت نام کنید!
استفاده ار محتوای سایت و  محصولات غیر اشتراکی فروشگاه دوقهرمان.
اشتراک برنزی PS4
فقط 150000 تومان

زمان این اشتراک یکساله و زمان اجاره پیش فرض بازی ها 45 روزه می باشند. شما فقط یک بازی را میتوانید همزمان اجاره کنید و ببرای اجاره بازی بعدی پیش از اتمام زمان اجاره ملزم به تحویل بازی اجاره شده پیشین می باشید. اجاره هر بازی 20 درصد قیمت هر بازی می باشد.

لیست بازی های PS4

اشتراک نقره ای PS4
فقط 250000 تومان

زمان این اشتراک یکساله و زمان اجاره پیش فرض بازی ها 45 روزه می باشند. شما فقط دو بازی را میتوانید همزمان اجاره کنید و برای اجاره بازی بعدی پیش از اتمام زمان اجاره ملزم به تحویل بازی اجاره شده پیشین می باشید. اجاره هر بازی 20 درصد قیمت هر بازی می باشد.

لیست بازی های PS4

اشتراک طلایی PS4
فقط 299000 تومان

زمان این اشتراک دوساله و زمان اجاره پیش فرض بازی ها 45 روزه می باشند. شما فقط سه بازی را میتوانید همزمان اجاره کنید و برای اجاره بازی بعدی پیش از اتمام زمان اجاره ملزم به تحویل بازی اجاره شده پیشین می باشید. اجاره هر بازی 20 درصد قیمت هر بازی می باشد.

لیست بازی های PS4